Hướng dẫn kết nối nguồn dữ liệu

Hướng dẫn này mô tả cách kết nốiMotionBoard với các nguồn dữ liệu.

Khán giả

  • Người quản lý

Kiến thức cần thiết

  • Kiến thức về các nguồn dữ liệu được kết nối

Cách đọc chủ đề