Hướng dẫn vận hành bảng

Hướng dẫn này giải thích cách vận hành bảng trongMotionBoard .

Khán giả

  • Ban điều hành

Kiến thức cần thiết

  • Nội dung của "Hướng dẫn bước đầu tiên"

Cách đọc chủ đề

Ghi chú về hướng dẫn đọc

  • Các thao tác có sẵn trên bảng khác nhau tùy thuộc vào cài đặt lúc tạo bảng. Do đó, nó có thể không hoạt động theo cách giống như mô tả trong sách hướng dẫn.