Hướng dẫn tạo nguồn dữ liệu

Hướng dẫn này mô tả cách tạo định nghĩa nguồn dữ liệu và cài đặt cho các hoạt động dữ liệu phù hợp.

Khán giả

  • Người tạo bảng

Kiến thức cần thiết

  • Kiến thức cần thiết với tư cách là một khán giả "Người tạo bảng "

  • Kiến thức về các nguồn dữ liệu sẽ được sử dụng

  • Nội dung của "Hướng dẫn bước đầu tiên"

Cách đọc chủ đề