Hướng dẫn các tính năng mới

Hướng dẫn này giới thiệu các tính năng mới được thêm vàoMotionBoard .

Khán giả

  • Tất cả người dùng sử dụng MotionBoard

Cách sử dụng hướng dẫn này

  • Sử dụng để biết tổng quan về các tính năng mới

    Nếu bạn đã đọc qua hướng dẫn, bạn có thể hiểu các tính năng mới chính được bổ sung.

  • Sử dụng làm chỉ mục tính năng

    Mỗi tính năng có một liên kết đến một trang như tổng quan và phương pháp hoạt động. Khi bạn biết các tính năng mới, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn để biết thêm thông tin chi tiết.