Tham chiếu API web

Tài liệu tham khảo này cung cấp tổng quan về các API Web có sẵn trongMotionBoard , cách sử dụng chúng và định dạng của chúng.

Khán giả

  • Người quản lý

Kiến thức cần thiết

  • Kiến thức cơ bản về yêu cầu HTTP

  • Kiến thức về cách tạo chương trình (hoặc HTML)