Hướng dẫn tạo bảng

Hướng dẫn này mô tả cách tạo và quản lý bảng trongMotionBoard .

Khán giả

  • Người tạo bảng

Kiến thức cần thiết

  • Kiến thức cần thiết với tư cách là một khán giả "Người tạo bảng "

  • Nội dung của ""Hướng dẫn bước đầu tiên" "

Cách đọc chủ đề

Ghi chú về hướng dẫn đọc

  • Các thao tác có sẵn trên bảng khác nhau tùy thuộc vào cài đặt lúc tạo bảng. Do đó, nó có thể không hoạt động theo cách giống như mô tả trong sách hướng dẫn.