Tham chiếu quản lý hệ thống

Hướng dẫn tham khảo này mô tả các tính năng liên quan đến quản lý hệ thống, chẳng hạn như cấu hìnhMotionBoard đặc quyền người dùng và nhóm, kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện xác thực.

Khán giả

  • Người quản lý

Kiến thức cần thiết

  • Kiến thức cần thiết với tư cách là một khán giả "Người quản lý "