Cách sử dụng sách hướng dẫn này

Phần này mô tả cách sử dụng sổ tay hướng dẫn này.

Làm việc với trang chủ

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau trên trang chủ:

paligo_toppage_operation_mbcloud.png

    Làm việc với từng trang thủ công

    Khi bạn mở từng trang thủ công từ trang chủ, bạn có thể thực hiện như sau:

    paligo_page_operation_mbcloud.png
    • Khi thực hiện tìm kiếm VÀ, hãy nhập các từ được phân tách bằng dấu cách. HOẶC tìm kiếm không được hỗ trợ.