Các quy ước về ký hiệu và kiểu chữ

Phần này giải thích các quy ước ký hiệu được sử dụng trong sách hướng dẫn này.

Thận trọng, tham chiếu và hạn chế

Biểu tượng