Οδηγός λειτουργίας MB IoT Agent

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας "MB IoT Agent "

MB IoT Agent είναι μια εφαρμογή για φορητές συσκευές που παρέχεται για χρήση στη λειτουργία Realtime Data Connection. Μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του χρήστη και να τις στείλειMotionBoard .

Προσοχή

Μπορείς να χρησιμοποιήσειςMB IoT Agent μόνο όταν έχετεΠρόσθετη επιλογή άδειας για σύνδεση συσκευής IoT MotionBoard .

Κοινό

  • Χειριστής Διοικητικού Συμβουλίου

Απαραίτητη γνώση

  • Γενικές γνώσεις για το IoT

  • Βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία iOS ή Android

  • Βασικές γνώσεις τουMotionBoard λειτουργία