Οδηγός διαχειριστή (MotionBoard Cloud)

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσετεMotionBoard Cloud Το

Κοινό

  • Διαχειριστής

    Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε χρήστες που κατασκευάζουν τοMotionBoard Cloud περιβάλλον και πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη λειτουργία όπως απαιτείται, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν άλλοι χρήστες.

    Υποτίθεται ότι έχουν γνώσεις για την οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος συστήματος που χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες, δίκτυα και βάσεις δεδομένων. ΓιαMotionBoard Cloud for Salesforce , η γνώση για λειτουργίαSalesforce απαιτείται επίσης.

Λειτουργικά περιβάλλοντα